ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ www.bnk48.com และ แอปพลิเคชัน iAM48 (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “ทาเลนท์ คอนเนคท์” หรือ “เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ในการพบปะกับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club โดยการให้บริการแพลตฟอร์มยังเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการสื่อสารหรือร่วมกิจกรรมระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง กับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club อีกด้วย

 1. คำนิยาม

  เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

  "Digital Content" หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึง digital content อื่น ๆ ที่ให้บริการ
  "iAM48" มีความหมายถึง แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่าง ๆ ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ) ที่เป็นของบริษัทฯ รวมกันทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ

  1. เข้าใช้ค้นหา ทำการซื้อ ดาวน์โหลด และ/หรือ สตรีม (ส่งผ่านข้อมูล) อ่าน และ/หรือ ใช้ Digital Content หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทางเราเสนอสำหรับการใช้ในอุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และ
  2. จัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน
  "User Comments" หมายถึง ท่านหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา

 2. เงื่อนไขโดยทั่วไป

  เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของ iAM48” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

 3. การสร้างบัญชีของท่าน

  การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท

  ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล แต่ละรายจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชี หากบริษัทพบว่าบุคคลใดทำการสมัครหรือใช้งานบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 (หนึ่ง) บัญชี บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการลบบัญชี หรือเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานของท่านและในกรณีนี้ถือว่าดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 4. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

  ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนจะ

  1. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ
  2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล
  3. ไม่ใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น
  4. ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ภาพประกอบ เพลงประกอบที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  5. ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  6. ไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
  7. ไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
  8. ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือ กระทำการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริต และทำให้ตนเองหรือบุคคลที่ 3 ได้ผลประโยชน์จากการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือการกระทำใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริตนั้น
 5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษา ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าข้อความหรือเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็นใดมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทาง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง อาทิ ข้อมูลติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่านตกลงและยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของท่านแต่เพียงผู้เดียว
  6. ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
  7. หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้

   (1) หากเป็นการทำผิดเล็กน้อย บริษัทฯ จะทำการตักเตือน โดยอาจเป็นการแสดงสัญลักษณ์ซึ่งผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถเห็นได้ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา

   (2) หากท่านยังผิดเล็กน้อยซ้ำอีกในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ สามารถงดให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน

   (3) ในกรณีที่ท่านได้รับการปลดการงดการให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวแล้วท่านยังกระทำผิดเล็กน้อยซ้ำอีก บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

   (4) ในกรณีที่ท่านกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างรุนแรง บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ สามารถมีดุลพินิจในเรื่องดังกล่าวได้

 6. การเรียกร้องค่าเสียหาย

  ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใด ๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

 7. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

  การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

 8. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

  เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การถ่ายทอดสด และอื่น ๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด ว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

  ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้น ๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

 9. การละเมิดลิขสิทธิ์

  ท่านรับรองว่าการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

 10. สิทธิของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

  บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

 11. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

  ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

 12. ระบบสนับสนุนและการแบ่งปันผลประโยชน์

  ระบบสนับสนุน คือ การที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถให้กำลังใจศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ได้โดยตรงจากการรับชมการถ่ายทอดสด หรือเล่นเกมส์ ในรูปแบบของการให้คุกกี้ (Cookies) โดยที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้ได้คุกกี้มา รวมไปถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคเพื่อให้ได้เหรียญ

 13. เงื่อนไขอื่นๆ
  1. การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  2. ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้